یا سریع العبره
شمر آهسته صدا زد: جگرت می سوزد?

عضو عضو بدنت، بال و پرت می سوزد

خس خس سینه که نه ، زمزمه ای از پاییز

برگ ریزان شده از پا به سرت ، می سوزد

تیر از سینه تو رد شده گویا ، که چنین

با تکان دادن دستت ، کمرت می سوزد

سر خونین تو را بر نوک نیزه زده ام

تا ببینی که چگونه ثمرت می سوزد

................

وای..در تیر رس چشم حرامی دیدم

معجر  دخترکان حرمت می سوزد


شاعر : قاسم افرندموضوع :
امام حسین (ع) ,  اشعار ,  محرم الحرام1435  ,