تك بیتی


عرق کهنه شیراز مرا مست نکرد

چایی تازه دم روضه زمین گیرم کرد
موضوع :
امام حسین (ع) ,  اشعار ,  محرم الحرام1435  ,