مدح امیرالمومنین (ع)


گیریم سزای همه شد آتش دوزخ
گر یار پسندد به خداوند خموشیم

ارزان نخریدیم غم عشق علی را
الله بهائی است که ارزان نفروشیم

ما بر سر آنیم که از میکده ی یار
جز جام می عشق به الله ننوشیم

جرم است اگر عشق و سزایش همه تکفیر
تا جان به تن ماست در این جرم بکوشیم

کندیم ز تن خرقه ی زهاد که گوئیم
جز خرقه ی درویشی عشاق نپوشیم

آتش زده بر سینه ی صد عاقل زاهد
این راز که از عشق علی خانه بدوشیم

آنقدر می عشق بنوشیم که گویند
در عین جنون محرم پیغام سروشیم

شاعر :  آقای مسعود مهربان
برچسب ها :
مدح امیرالمومنین (ع) , 

موضوع :
امام علی (ع) ,  اشعار ,