مصائب ظهر عاشورا 


حسین خواهر تو آخرش زمین افتاد

به زیر ضربه دشمن ببین چنین افتاد

شنیدم آن دم اخر که دشمنت میگفت

حسین بی کس و تنها  ز صدر زین افتاد

ندا رسد زسما چون به خواهرت  جانان

دوباره یوسف کنعان ز فرط کین افتاد

/////////////////////////////////////////////////

دست و پا کمتر بزن زهرا نگاهت میکند

گریه ها را خواهر تو خرج راهت میکند

شمر نامرد است دستش را مگیری چونکه او

آنقدر زخمت زده دارد تباهت میکند

////////////////////////////////////////

یكطرف نیزه یكطرف شمشیر

آنطرف شمر این طرف هم تیر

تا كه راه نفس را هم بست

با گلویت شده او  درگیر

شاعر : آقای جواد قدوسیبرچسب ها :
مصائب ظهر عاشورا , 

موضوع :
امام حسین (ع) ,  اشعار ,  محرم الحرام1435  ,