مناجات با امام حسین (ع) 


گفتم حسین در دل من غصه جا گرفت

قلبم شکست و چشم دوباره عزا گرفت

عهدی نوشتم  ام که بمانم به پای تو

عهدی که از ازل ز عالم خدا گرفت

فطرس به جمع گریه کنانت اضافه شد

تا که مدال زائر حاجت روا ،گرفت

هر کس که آمده به عزا خانه شما

دردش نگفته بود ز دستت دوا گرفت

لالی میان هیئتتان گفت یا حسین

با ذکر زیبای شما ، او شفا گرفت

آقا حرم نرفته ام و گریه میکنم

هر کس که آمده ،سفر کربلا گرفت


شاعر :  آقای جواد قدوسیموضوع :
امام حسین (ع) ,  اشعار ,